ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

 1. Ως Μέλος της «PLUS CARD» (δικαιούχος της ειδικής κάρτας) μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε εγγραφή μέλους στη «PLUS CARD».
 2. Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή, με οποιονδήποτε τρόπο, προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες/κατόχους προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Υποχρέωση του μέλους/κατόχου, για να απολαύσει τα προνόμια/κίνητρα/ωφελήματα/ειδικές παροχές της «PLUS CARD», όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη/χρήση της προσωπικής κάρτας μέλους της «PLUS CARD» πριν από την παροχή του αγαθού ή της υπηρεσίας και την πληρωμή του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση με την επιχείρηση δεν έχει διακοπεί. Το μέλος υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού.
 2. Το μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η εγγραφή μέλους, παραχωρείται στο μέλος η χρήση μιας κάρτας μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια/ωφελήματα/ειδικές παροχές, τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τις συνεργασίες.
 2. Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-μέλος της «PLUS CARD» δικαιούται να απολαύσει τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν εγκαίρως από τη Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας www.hairplus.gr . Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα, με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο εξόφλησης αποδέχεται η επιχείρηση, εκτός αντίθετης συμφωνίας του μέλους με την εκάστοτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως μελλοντικής συνεργασίας της Εταιρίας με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια θα παρέχονται, εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που αυτά διαθέτουν στην αγορά.
 3. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο κάτοχος-μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το μέλος υποβάλλει νέα αίτηση και εκδίδεται νέα κάρτα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Χ.ΛΕΒΑΝΤΗ Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ο.Ε

Το μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:

 1. Η Εταιρία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων/ωφελημάτων/ειδικών παροχών με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των μελών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.hairplus.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα, το μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.
 2. Η Εταιρία έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οποιονδήποτε πληροφοριών που αφορούν τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές και εκπτώσεις που προσφέρονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και για τις περιγραφές των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.hairplus.gr ή και περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό σχετικό με την εταιρία Χ.ΛΕΒΑΝΤΗΣ Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΟΕ  ή την «PLUS CARD». Όλες οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή βασίζονται σε πληροφορίες που δίδονται από αυτές και οι οποίες θα είναι πλήρως υπεύθυνες για τις πληροφορίες αυτές.
  Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος ή τρίτο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή, αποδοχή, κατοχή, χρήση ή εσφαλμένη χρήση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
 3. Η ενημέρωση προς τα μέλη της «PLUS CARD» για τις παροχές/προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα, τους χώρους των συν εργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και για τον χρόνο που ισχύουν τα ανωτέρω θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ειδική σηματοδότηση σε τυχόν προωθητικό υλικό, εκπτωτικό κατάλογο που τυχόν θα διανέμεται, κ.λ.π.) και σε κάθε περίπτωση μέσω της ιστοσελίδας μας www.hairplus.gr. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στα μέλη-κατόχους της κάρτας  «PLUS CARD»  η τυχόν διακοπή της συμμετοχής στην  «PLUS CARD»  κάποιας επιχείρησης ή η προσθήκη νέας. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για το χρόνο παραμονής οποιαδήποτε επιχείρησης στο πρόγραμμα.
 4. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που δυνατόν να αγοραστούν ή να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση.
 5. Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής/κινήτρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης, κάθε φορά, επιχείρησης.
 6. Οι κάτοχοι καρτών θα πρέπει να υποβάλλουν οποιαδήποτε παράπονα που μπορεί να έχουν σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες στην επιχείρηση που παρέχει τα σχετικά αγαθά ή τις σχετικές υπηρεσίες.

ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την «PLUS CARD» έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των μελών μέσω της ιστοσελίδας www.hairplus.gr .
 2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο επιλέγεται και σε κάθε περίπτωση, με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.hairplus.gr .

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, η κάρτα «PLUS CARD»  δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.
 2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από την «PLUS CARD»  κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
 3. Οι όροι συμμετοχής στην«PLUS CARD» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγγραφής και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα μας www.hairplus.gr  και το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
 4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την κάρτα«PLUS CARD»  και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά  στα γραφεία της σχολής  HAIR PLUS ACADEMY  Εγνατίας 45 2ος όροφος.